Logotype for print

Dubbelbeskatta inte livförsäkringsföretagens fastighetsinnehav

2017-09-15

Utredningen om vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet föreslår att avskattning ska ske i ett fastighetsbolag när ägaren säljer andelar i bolaget. Svensk Försäkring anser att det finns principiella tveksamheter och besvärande konsekvenser med förslaget. Utredningen har inte heller berört konsekvenserna för livförsäkringsföretagen, vilkas indirekta fastighetsinnehav blir dubbelbeskattade.

Svensk Försäkring avstyrker förslaget att avskattningen ska ske vid försäljning av andelar i fastighetsbolag. Den föreslagna avskattningen strider mot den grundläggande skatteförmågeprincipen och det finns inte några tungt vägande skäl till ett sådant avsteg. Dessutom har förslaget ett retroaktivt inslag som inte är rimligt. För livförsäkringsföretagen som är föremål för avkastningsskatt innebär förslaget om avskattning dessutom en dubbelbeskattning. Om förslaget trots det genomförs, behöver det öppnas möjligheter till omstruktureringar utan skatte­konsekvenser.

Vi avstyrker även förslaget att fastigheter alltid ska klassificeras som kapitaltillgång.