Logotype for print

Regeringens nya förslag om sjukvårdsförsäkringar

2022-02-08

Svensk Försäkring anser att det är problematiskt att regeringen vill förbjuda privata vårdgivare att både ta emot patienter från den offentligfinansierade vården och den försäkringsfinansierade vården. Det löser inte problemet med för lite vård i Sverige.

Regeringen har idag tillsatt en utredare med uppdraget att lämna förslag på ett förbud mot att blanda offentligfinansierad vård med försäkringsfinansierad vård inom ett och samma vårdföretag. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 juni 2022 och handlar närmare bestämt om att:

  • en privat vårdgivare som ingår avtal om hälso- och sjukvårdstjänster med en region, och därmed bedriver offentligfinansierad vård, inte får ta emot patienter vars vård finansieras av en privat sjukvårdsförsäkring för sådan vård som avtalet med regionen avser, och
  • offentligfinansierade vårdgivare får ta emot remitterade patienter från privata vårdgivare endast om den privata vårdgivaren har avtal om hälso- och sjukvårdstjänster med en region och därmed bedriver offentligfinansierad vård.

Eva Erlandsson, senior ekonom

Det är positivt att staten och regionen tillsammans försöker uppnå en bättre hälso- och sjukvård och bättre arbetsvillkor inom vården. Det är däremot problematiskt att det främsta sättet att uppnå det är att försvåra för försäkringsbolagen att erbjuda sjukvårdsförsäkringar. Vi behöver helt enkelt mer vård i Sverige, inte mindre, säger Eva Erlandsson, senior ekonom Svensk Försäkring.

Sjukvårdsförsäkringen står för 0,7 procent av de totala kostnaderna för vård i Sverige och deras viktigaste funktion är att utgöra ett stöd för arbetsgivare i att uppfylla deras arbetsmiljöansvar.

De senaste två åren har sjukvårdsförsäkringen redan varit föremål för utredning två gånger. Först genom ett uppdrag till myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Analysen kunde inte visa att det förekommer någon undanträngning av offentligt finansierade patienter. Därefter tillsatte regeringen en utredning. Den konstaterade att det inte finns belägg för att det skulle ske någon undanträngning av offentligfinansierade patienter hos privata vårdgivare. Tvärtom tycks regionerna vara nöjda med den sjukvård som handlas upp av privata vårdgivare.

Nu tillsätts en tredje utredning. Denna gång med ett tydligt styrt direktiv att stoppa privata vårdgivare från att samtidigt ta emot privat och offentligt finansierade patienter.

Det här förslaget diskuterades redan i den senaste utredningen, men landade inte i något slutligt förslag utan texterna ströks i slutbetänkandet. Nu ska det alltså utredas särskilt, säger Eva Erlandsson, senior ekonom Svensk Försäkring.

Den senaste utredningen konstaterade under arbetets gång att ett förbud förvisso säkerställer att det inte sker någon sammanblandning av resurser mellan offentligt respektive privat finansierad verksamhet. Nackdelarna övervägde dock, exempelvis:

  • Regionerna kan få svårt att upphandla mindre beställningar från vårdgivare på mindre orter. Det offentliga vårdutbudet riskerar att i än högre grad centraliseras till större orter.
  • Ineffektivt nyttjande av personella och finansiella resurser om vårdpersonal inte kan maximera sin arbetstid.
  • Två separata spår riskerar att leda till skillnader i kvalitet.
  • Ett förbud blir enkelt overksamt genom att två bolag/dotterbolag bildas. Det missgynnar särskilt mindre vårdgivare som har svårare att dela upp sin verksamhet i två bolag.