Logotype for print

Svensk Försäkring tror på en förstärkt och tillförlitlig byggkontroll

2024-04-24

Svensk Försäkring välkomnar Byggkontrollutredningens föreslagna insatser för en förstärkt och mer tillförlitlig byggkontroll vid byggnationer, men poängterar vikten att även beakta egendomsskyddet.

Byggkontrollutredningen föreslår en förstärkt byggkontroll genom att bland annat kvalitetssäkra kontrollerna för att säkra objektiviteten vid kontrollbesök samt kompetensen på den som utför kontrollen.

Svensk Försäkring ser att de egenkontrollprogram som många gånger föreskrivs i byggprocessen inte garanterar en tillräckligt säker process. Detta ska nu skärpas genom att sakkunnig som ska utföra byggkontroll inte själv får vara delaktig i någon del av byggnationen eller vara närstående eller anställd hos uppdragsgivaren, vilket medför att objektiviteten säkras upp.

Staffan Moberg, jurist

Utredningen vill även se en förstärkt planering inför själva byggkontrollerna. Byggnadsnämnden ska i kontrollplan vid startbesked närmare ange vilka kontroller som ska utföras på arbetsplatsen och när. Utgångspunkten för kontrollbesök är att det inte ska uppstå risk för personskador. Från försäkringsbranschens sida och även för den framtida fastighetsägare bör självfallet även risken för eventuella framtida egendomsskador tas i beaktande av Byggnadsnämnden vid fastställande av kontrollplan.

– Att inte arbeta skadeförebyggande vad gäller risken för egendomsskador motverkar ett hållbart byggande, menar Staffan Moberg, jurist på Svensk Försäkring.

Utredningen har även funnit brister i förvaltningsskedet av fastigheter - huvudsakligen avseende brister i underhåll av fasader, balkonger och andra anordningar. Mot den bakgrunden föreslås möjlighet för byggnadsnämnderna att utfärda kontroll­föreläggande för att säkra att underhållet uppfylls.