Logotype for print

Risk för fler felaktiga uppgifter med tidig rapporteringsplikt

2024-04-18

Svensk Försäkring avstyrker Finansdepartementets förslag om tidigareläggning av rapporteringsplikten samt om kontoavgift för rapporteringsskyldiga finansiella institut. Detta med anledning av att förslaget stryper möjligheten för branschen att leverera kvalitetssäker information, vilken inte längre kommer kunna garanteras i samma utsträckning.

Förslaget från Finansdepartementet innebär ändrade tidpunkter för visst uppgiftslämnande, såsom avseende konton med anledning av det s.k. FATCA-avtalet och om rapporteringspliktiga och odokumenterade konton enligt det automatiska utbytet av upplysningar om finansiella konton (CRS). I dag ska sådana kontrolluppgifter lämnas in till Skatteverket senast den 15 maj närmast följande kalenderår. Enligt förslaget ska kontrolluppgiften i stället lämnas senast den 31 januari.

Ronja Wildenstam, jurist

- Det finns en tydlig risk att fler felaktiga kontrolluppgifter kan komma att lämnas till Skatteverket då tidigareläggningen av rapporteringsskyldigheten fråntar branschens möjlighet att kvalitetssäkra informationen, säger Ronja Wildenstam, jurist på Svensk Försäkring.

Det föreslås vidare att den nuvarande dokumentationsavgiften ska ersättas med en kontoavgift, vilket har ett bredare tillämpningsområde än dagens dokumentationsavgift.

Svensk Försäkring, som ansluter sig till vad Näringslivets Skattedelegation (NSD) och Svenska Bankföreningen har anfört i sina remissyttranden, avstyrker dessa förslag.