Logotype for print

Promemorian Digital operativ motståndskraft för finanssektorn

2024-04-15

Det svenska genomförandet av Solvens II-direktivets bestämmelser om att nät-verks- och informationssystem ska uppfylla kraven i DORA-förordningen bör inte gå längre än EU-rätten kräver.

Svensk Försäkring har uppmärksammat en försäkringsfråga i promemorians lagförslag och vill därför komplettera det remissyttrandet vi tidigare har gett in.

Mindre försäkringsföretag omfattas inte av DORA-förordningen (artikel 2.3 b). De företag som undantas motsvarar de företag som undantas från Solvens II-direktivet enligt artikel 4 i det direktivet. Rättsakterna har i detta avseende alltså samma tillämpningsområde.

I promemorian lämnas förslag till genomförande av artikel 41.4 i Solvens II- direktivet i den lydelse som följer av det ändringsdirektiv som kompletterar DORA-förord­ning­en, direktiv (EU) 2022/2556. Bestämmelserna föreslås genomföras genom en ändring i 10 kap. 3 § försäkringsrörelselagen (FRL). Ändringen innebär att nätverks- och informationssystem ska uppfylla kraven i DORA-förordningen.

I Sverige har artikel 4 i Solvens II-direktivet genomförts i 1 kap. 19 § FRL. Bestämmelserna innebär att försäkringsföretag av en viss mindre storlek får beviljas undantag från lagens bestämmelser om solvens, offentliggörande och grupptillsyn. Ett undantag enligt 1 kap. 19 § FRL omfattar emellertid inte bestämmelserna om företagsstyrning i 10 kap. FRL.

Promemorians förslag får alltså till följd att de nya bestämmelserna blir tillämpliga även på mindre försäk­ringsföretag som inte omfattas av Solvens II-direktivet eller DORA-för­ord­ningen. Förslaget till genomförande i denna del motiveras inte särskilt i prome­morian och följderna för mindre försäkringsföretag uppmärksammas inte alls. För den händelse det handlar om ett lagtekniskt förbiseende vill vi uppmärksamma frågan. Vi menar under alla omständigheter att det inte är motiverat att gå längre än EU-rätten kräver och utgår från att promemorians förlag i denna del övervägs i den fortsatta beredningen.