Logotype for print

Boverkets brandförslag otillräckligt —branschen kräver ett omtag

2024-04-03

Svensk Försäkring avstyrker Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader. Detta med anledning av att förslaget bedöms leda till ökade brandrisker. Svensk Försäkring anser att flera delar bör arbetas om.

Svensk Försäkring avstyrker förslaget till föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader. Förslaget medför att brandrisker ökar vilket kan innebära att vissa byggnader kan få svårt att finna försäkringsgivare på den svenska marknaden. Svensk Försäkring menar att förslaget inte är förenligt med kravet i Plan- och Bygglagen om att skydda egendom långsiktigt och hållbart.

För det första innebär förslaget ett minskat antal regler som berör egendomsskyddet för byggnaden vilket medför en sänkning av skyddsnivån för vissa byggnadsklasser. För det andra är de föreslagna reglerna otydliga till sin utformning. För det tredje blir reglerna för brandskydd uppdelade på föreskriften och andra dokument och standarder, vilket gör det svårt att skapa en överblick av vad som gäller. Sammantaget innebär detta att reglerna blir svåra att tillämpa på ett rättssäkert och likvärdigt sätt.

Staffan Moberg, jurist

– Förslagets syfte med snabbare och billigare bostadsproduktion riskerar få motsatt effekt när reglerna avseende brandskydd för fastigheter blir mer otydliga för alla parter. Dessutom medför otydliga och begränsade regler högre risk och därmed högre försäkringspremier, säger Staffan Moberg, jurist på Svensk Försäkring.

Från ett försäkringsperspektiv är det inte endast värdet på själva byggnaden som behöver beaktas. Vid brand täcker försäkringen även kostnader för behov av annat boende, avbrott i verksamheter för företag, produktionsmaskiner som skadas eller förstörs, etc. Konsekvenserna av ett dåligt brandskydd sträcker sig således betydligt längre än till själva fastigheten.

– Baseras byggföretagens planering och byggnadsnämnders beslut endast på Boverkets föreskrifter föreligger en påtaglig risk att de kvalitets- och hållbarhetskrav som försäkringsbranschen ställer inte uppfylls. Då kan det bli svårt att erhålla en försäkring. Förlorare blir framtida fastighetsägare, lägenhetsinnehavare samt företag som verkar i dessa byggnader, säger Staffan Moberg, Svensk Försäkring.