Logotype for print

Boverkets rapport Utvärdering av lagen om bostadsanpassningsbidrag

2024-04-02

Svensk Försäkring vill uppmärksamma Regeringskansliet på ett par frågor utifrån översynen av lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Rullstolsgarage

Svensk Försäkring vill framhålla vikten av att det i större bemärkelse ges möjlighet att separera laddning och förvaring av rullstolar i separata utrymmen. Rullstolar får allt oftare en elektrisk funktion som laddas med litium-jon batterier. Dessa batterier är olämpliga att ladda inne i bostaden då skadade batterier kan självantända och orsaka brand med mycket giftiga rökgaser. Ofta sker laddning i hallen, varför evakueringsvägen kan blockeras. Motsvarande problem finns vad gäller laddning av elcykelbatterier och batterier till elsparkcyklar. Lämpligen sker laddning och förvaring av dessa i separata utrymmen, varvid ett rullstolsgarage också kan ge ett större användningsområde än just för rullstolar.

Eftersatt underhåll och byggnadstekniska brister

Svensk Försäkring erfar att eftersatt underhåll många gånger utgör grund för avslag från att skifta badkar mot dusch mot bakgrund av att tätskiktet i badrummet är bristfälligt. Från ett försäkringsperspektiv ser vi inga problem med att man i en sådan situation istället använder sig av en duschkabin med anslutning till avloppet.

Vi ser hellre att en lösning med duschkabin genomförs organiserat via bostadsanpassningsbidrag med professionell installation än att den boende via bekanta ordna egna mindre välavvägda lösningar varvid vattenskador uppstår. Om vattenskador uppkommer kan det bli en fördyrad kostnad då den boende sannolikt inte kan bo i sin bostad under reparationstiden.