Logotype for print

Behov av information i kampen mot den organiserade brottsligheten

2024-01-10

Försäkringsbranschen påverkas på olika sätt av den organiserade brottslighetens framfart, och vi är särskilt bekymrade över att dessa grupperingar i allt större utsträckning utnyttjar våra välfärdssystem, inklusive privata försäkringar, för finansiering av annan brottslighet. Svensk Försäkring riktar i ett remissvar skarp kritik mot att utredningen har glömt bort att privata aktörer också har ett behov av information.

Utredningen Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen – En ny huvudregel (SOU 2023:69) föreslår en ny huvudregel om att information som behövs för att förebygga och bekämpa brott ska delas med brottsbekämpande myndigheter. Vidare föreslår utredningen en uppgiftsskyldighet för banker och andra finansiella företag, bland annat vissa försäkringsföretag, som innebär att brottsbekämpande myndigheter får begära in finansiella uppgifter för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet.

Svensk Försäkring välkomnar utredarens olika förslag för att öka informationsflödet till de brottsbekämpande myndigheterna, men framhåller att mer behöver göras.

Ronja Wildenstam, jurist

– Tyvärr har utredaren över huvud taget inte beaktat att också privata aktörer har ett behov av uppgifter från myndigheter, regioner och kommuner. Även försäkringsbranschen påverkas på olika sätt av den organiserade brottslighetens framfart, säger Ronja Wildenstam, jurist vid Svensk Försäkring.

Avsaknaden av utredningar om privata aktörers informationsbehov är ytterst olycklig eftersom exempelvis felaktiga försäkringsersättningar används av den organiserade brottsligheten för att finansiera annan brottslighet. Svensk Försäkring ser därför ett behov av att det omgående tillsätts en ny utredning för att möjliggöra ett informationsutbyte mellan försäkringsbranschen och berörda offentliga aktörer.

I remissvaret påtalar vi också att den förslagna uppgiftsskyldigheten för finansiella företag kommer innebära en betydande administrativ börda för våra medlemsföretag. Det är därför av stor vikt att föreskrifterna kring hur uppgifterna ska lämnas är tydliga och att de är klara i god tid före ikraftträdandet. Det måste också erbjudas ett enkelt och informationssäkert sätt att överlämna informationen elektroniskt.