Logotype for print

Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater

2024-03-25

Svensk Försäkring har inte några synpunkter på förslagen i ovan angiven promemoria.

Vi noterar att patientskadelagen omnämns i promemorian men utan att det uttryck­ligen anges att den inte är tillämplig vid hälso- och sjukvård samt tandvård till vårdtagare i den amerikanska styrkan som bedrivs av amerikanska styrkor och leverantörer inom ramen för avtalet. Det vore för tillämpningen bra att i motiven klargöra att den lagen inte är tillämplig i en sådan situation.

Ds 2024:2; Fö2024/00152