Logotype for print

Avgifter hos Finansinspektionen höjs

2024-03-15

Avgiften för alla avgiftsklasser höjdes drygt 7 procent så sent som den 1 juli 2023 och nu föreslås ytterligare drygt 7 procent höjning från den 1 juli 2024. Denna utveckling är oroande.

Vi noterar att metodutveckling, som enligt Finansinspektionens avgiftsrapport i april 2023 avser till exempel förbättrade rutiner och processer och systemutveckling, de senaste tre åren uppgått till 39,1 miljoner, varav 19,1 under 2023. Vad metod­utvecklingen, som bekostas genom ansökningsavgifterna, närmare består av och huruvida den ger effekt i form av kortare och effektivare handläggning kan inte bedömas.

För en utomstående går det inte att bedöma vad Finansinspektionen gör för att undvika framtida generella avgiftshöjningar. Visserligen finns viss redogörelse i års­redovisningen och något omnämnande i avgiftsrapporten men det är inte tillräckligt upplysande för att man ska kunna bilda sig en uppfattning av åtgärderna. För att en remittering av avgiftsrapporten ska vara meningsfull måste remissinstanserna kunna göra sig en bild av utvecklingen, orsakerna samt åtgärderna. Finans­inspektionen måste således i sin avgiftsrapport på ett mer detaljerat sätt redovisa detta. Utan sådan information är det inte möjligt att lämna synpunkter på förslagen.

FI dnr 24-5533