Logotype for print

Ytterligare insatser behövs mot den organiserade brottsligheten

2023-12-14

Svensk Försäkring riktar i ett remissvar kritik mot att försäkringsbranschens viktiga roll inom välfärdssystemet glöms bort. Privat försäkring kompletterar det offentliga på flera områden och är en viktig aktör i kampen mot den organiserade brottsligheten. Svensk Försäkring ser ett behov av att det omgående tillsätts en utredning för att möjliggöra informationsutbyte mellan försäkringsbranschen och berörda myndigheter och andra offentliga aktörer.

Svensk Försäkring har i dag lämnat remissvar på utredningarna Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen (SOU 2023:52) och Bolag och brott – några åtgärder mot oseriösa företag (SOU 2023:34). Även om vi är mestadels nöjda med förslagen som är inriktade på att vända brottsutvecklingen, riktar vi kritik mot att försäkringsbranschens roll i välfärdssystemet glömts bort i bekämpandet av välfärdsbrottslighet.

Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen

Ronja Wildenstam, jurist

Utredningen lämnar en rad förslag, såsom att vissa myndigheter och kommuner ska få utökade möjligheter att hämta in uppgifter från andra. Utredningen föreslår även ett system med bidragsspärr mellan sex månader och tre år. Det föreslås också att det ska införas en generell uppgiftsskyldighet för bland annat banker vid misstanke om felaktigheter.

- Tyvärr har försäkringsbranschens roll inom välfärdssystemet helt glömts bort i utredningen. Det är beklagligt eftersom privat försäkring kompletterar de offentliga välfärdssystemen inom flera områden och vi som bransch vill gärna bidra mer vid bekämpandet av välfärdsbrott, säger Ronja Wildenstam, jurist vid Svensk Försäkring.

De statliga utredningar som hittills har tillsatts och genomförts har endast fokuserat på fusk med offentliga medel. Det är ytterst olyckligt. För att bryta utvecklingen behöver alla berörda involveras. Försäkringsbranschen arbetar aktivt med kontroller för att motverka försäkringsbedrägerier och penningtvätt, men den begränsade tillgången på information från det allmänna ställer till det.

Det är inte endast myndigheter, regioner och kommuner som är i ett stort behov av mer samverkan och information för att motverka välfärdsbrott. Det är en förutsättning för att försäkringsbranschen ska kunna bedriva ett effektivt kontrollarbete. Något samlat grepp för att förse berörda privata aktörer med tillräckliga och korrekta uppgifter har än så länge inte tagits. Svensk Försäkring ser därför ett behov av att det omgående tillsätts en ny utredning för att möjliggöra ett informationsutbyte mellan försäkringsbranschen och berörda myndigheter och andra offentliga aktörer. Detta är nödvändigt för att mer effektivt kunna bekämpa välfärdsbrottsligheten på alla områden.

Bolag och brott – några åtgärder mot oseriösa företag

Utredningen föreslår en återgång till den revisionsplikt som gällde tidigare, det vill säga att alla aktiebolag ska vara skyldiga att ha minst en kvalificerad revisor. Det föreslås också att Bolagsverket ska få en tydligare kontrollerande roll för att förhindra fel i de register som myndigheten ansvarar för och att företagskapning ska kriminaliseras.

Försäkringsbranschen har noterat att företag har kommit att spela en allt viktigare roll vid brott. Det är tydligt att kunskapen hos kriminella aktörer har ökat kring hur företag kan användas som brottsverktyg, särskilt för att kunna begå brott av större omfattning och i organiserade former. Svensk Försäkring är därför positiv till utredningens ambition att försvåra för oseriösa företag att verka i landet.

- Företag används för att hjälpa personer med exempelvis oriktiga intyg om anställning eller felaktiga läkarintyg. Att använda felaktiga intyg för att få högre ersättning är försäkringsbedrägeri och utgör i många fall dessutom så kallad välfärdsbrottslighet, konstaterar Ronja Wildenstam.

När det gäller frågan om återinförande av revisionsplikten för små aktiebolag konstateras att det förvisso fanns goda skäl att avskaffa revisorsplikten för mindre aktiebolag år 2010, men situationen är nu sådan att det finns skäl att ompröva reformen. Bland annat Ekobrottsmyndigheten har vid flertal tillfällen påtalat att det finns indikationer på att ändringen kan ha underlättat för ekonomisk brottslighet. För att förhindra eller i vart fall begränsa dessa möjligheter bör det övervägas av regeringen att återinföra revisorsplikten även för små aktiebolag. En revision skulle kunna upptäcka felaktigheter i aktiebolags årsredovisning och räkenskaper. Det skulle därmed bli svårare att genomföra bedrägerier och andra välfärdsbrott gentemot försäkringsföretag och andra aktörer.

Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen (SOU 2023:52)
Bolag och brott – några åtgärder mot oseriösa företag (SOU 2023:34)