Logotype for print

Svensk Försäkring efterlyser mer forskning

2023-10-27

I regeringens arbete med en kommande forsknings- och innovationspolitisk proposition har Utbildningsdepartementet vänt sig för synpunkter till Svensk Försäkring. Departementet har bett om synpunkter rörande vilka samhällsutmaningar som finns på olika områden och hur forskningsresultat kan nyttiggöras där.

Svensk Försäkring lyfter bland annat fram följande synpunkter:

Brottsutveckling och brottsförebyggande åtgärder: Försäkringsbranschen är aktiv i att förebygga och hantera brott. Brottsutvecklingen i Sverige måste vändas, och forskning behövs bland annat om utvärdering av brottsförebyggande åtgärder och hur nyrekrytering av unga till kriminella nätverk kan motverkas.

Klimat och klimatanpassning: Klimatförändringar är en påtaglig utmaning som kräver innovation för att minska risken för skador på fastigheter och infrastruktur. Forskning behövs för att förstå fastigheters sårbarhet i klimatförändringar och hur dagvatten hanteras.

Hållbara investeringar: Försäkrings- och tjänstepensionsföretagen är betydande investerare och spelar en central roll i den gröna omställningen. Forskning bör fokusera på att definiera och främja hållbara investeringar.

Arbetsmiljö och senarelagd pensionering: För att möjliggöra ett längre arbetsliv krävs forskning om arbetsmiljön och hur den kan förbättras. Det behöver också övervägas hur arbetsskadeförsäkringen kan användas som incitament för förbättrad arbetsmiljö.

Digitalisering: Digitalisering är avgörande för innovation inom försäkringsbranschen. Det är viktigt att regleringsramar stödjer digital utveckling samtidigt som risker och hot hanteras, särskilt med avseende på dataanvändning och säkerhet.

Rättssäkerhet i EU-regelgivning: Förutsättningar för innovationskraft kräver också tydlig, effektiv och förutsägbar reglering. Öppenhet och dialog med företagen i tidiga skeden av reformprocessen är av avgörande betydelse.

Remissvaret i sin helhet

Yttrande U2023 01467.pdf