Logotype for print

Remiss av s.k. Sjöfartspaketet

2023-08-31

Remiss av s.k. Sjöfartspaketet om Europeiska sjösäkerhetsbyrån och om upphävande av förordning (EG) nr 1406/2002 om ändring av direktiv 2005/35/EG om föroreningar förorsakade av fartyg och om införande av sanktioner, inbegripet straffrättsliga sanktioner, för föroreningsbrott om ändring av direktiv 2009/16/EG om hamnstatskontroll om ändring av direktiv 2009/18/EG om grundläggande principer för utredning av olyckor i sjötransportsektorn om ändring av direktiv 2009/21/EG om fullgörande av flaggstatsförpliktelser

Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss.

Svensk Försäkring ställer sig positiv till initiativ att säkra lika villkor inom medlemsstater och ser att harmonisering av regelutveckling på EU-nivå är av betydelse i detta avseende. Svensk Försäkring understryker vikten av att medlemsstaternas inte har differenser i tillämpning av direktiv i nämnda remisspaketet s.k. ”Sjöfartspaketet”.

Svensk Försäkring anser det nödvändigt att så långt det är möjligt harmonisera tillämpliga nationella och internationella regerverk där frånsteg från harmoniserings­tanken kan leda till negativa följdeffekter vid tillexempel tillämpning av direktiven i det s.k. ”Sjöfartspateket.