Logotype for print

Promemorian Digitala bolags- och föreningsstämmor

2023-04-24

Ju2023/00484

Svensk Försäkring tillstyrker förslagen i promemorian. Vi vill dock betona att möjligheten att hålla helt digitala bolagsstämmor endast bör införas om det kräver stöd i bolagsordning eller stadgar, såsom föreslås i promemorian, om det inte föreligger extraordinära omständigheter. Det säkerställer att ägarna får ta ställning till om en sådan möjlighet i ett bolag ger tillräcklig insyn och inflytande vid stämman och om särskilda begränsningar eller krav ska gälla.

17. Digitala bolags- och föreningsstämmor.pdf