Logotype for print

Nya regler om hållbarhetsredovisning

2023-10-10

En av utredningens allmänna utgångspunkter är att de nationella bestämmelserna i första hand ska anslutna till direktivets utformning och ordalydelse och inte gå utöver vad direktivet kräver. Vi ställer oss bakom denna utgångspunkt. Likaså välkomnar vi att de nya bestämmelserna tas in i författning genom anpassning av befintliga lagar.

Vi begränsar vårt yttrande till att kommentera förslagen i kapitel 3, Företagens hållbarhetsrapportering.

(SOU 2023:35)

Hela remissvaret i filen nedan

55. Svensk Försäkring yttrande Nya regler om hållbarhetsredovisning (SOU 2023_35) Ju2023_01485.pdf