Logotype for print

Intygsgivares ansvarsförsäkring

2023-09-05

(Ju2023/01563)

Svensk Försäkring avstyrker förslaget om att de obligatoriska villkoren i intygs­giva­res ansvarsförsäkring ska grunda sig på orsakandeprincipen. I stället bör claims made-principen väljas. Att välja orsakande­principen medför att risken blir mer svårbedömd för försäkringsföretagen och att det blir svårare att säker­ställa att det kommer att finnas faktiska möjligheter för intygsgivare att teckna ansvarsförsäk­ring till rimlig kostnad. Av samma skäl och oavsett val av för­säkrings­princip är det angeläget att klargöra att det är tillåtet att ha begräns­ningar i vill­koren inte enbart för det högsta försäkringsbelopp som kan betalas för en ska­da utan också för den högsta ersätt­ning som kan betalas under försäkringsperioden (aggregerat belopp). En kombination av orsakandeprincip och avsaknad av rätt för försäkringsföretagen att ange ett högsta försäkringsbelopp som kan betalas under försäkringsperioden (aggregerat belopp) är inte hållbart.