Logotype for print

Förslag till nytt direktiv om produktansvar och direktiv om skadeståndsansvar gällande artificiell intelligens

2023-02-03

Ju2022/03499
Justitiedepartementet

Sammanfattning

Försäk­rings­givare måste ha möjlighet att bedöma risk för att kunna erbjuda försäk­ring. Det handlar t.ex. om att kunna beräkna och uppskatta omfattningen och kost­na­den av en skada. Svensk Försäkring menar att förslaget till nytt produkt­an­svar­­s­­direktiv riskerar att göra det svårare för försäkringsgivare att prissätta risk. Till det-ta bidrar att produkt­ansvaret föreslås omfatta produkter i den di­gi­tala eko­no­min och svårbedömda skador som förlust av data. Förslagen om tillgång till bevisning och bevislättnad för ska­de­lidande medför ock­­så att regelverket blir mindre för­ut­sägbart. Dessa förslag bör av­gräns­as tydligare och ba­lan­seras bättre.

Även förslaget till direktiv om skadeståndsansvar gällande artificiell intelligens inne­håller bestämmelser om bevisning och bevislättnad som enligt vår mening gör ansvarsfrågor mindre förutsägbara. Vi gör samma överväganden i förhållande till dessa som ovan.

Om förslagen genomförs i sin nuvarande utformning finns det en påtaglig risk att försäkringsvillkoren kommer att begränsas i förhållande till ansvaret i produkt-ansvarsdirektivet. Om försäkring ändå tecknas kommer de föreslagna utvidgande reglerna att medföra att riskpremien kommer att vara hög mot bakgrund av den stora osäkerhet som förslaget medför. Beträffande direktivförslaget om artificiell intelligens kommer det på motsvarande grunder sannolikt att vara svårt att överhuvudtaget finna en försäkringsgivare.

3. Förslag till nytt direktiv om produktansvar och direktiv om skadeståndsansvar gällande artificiell intelligens.pdf