Logotype for print

Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om bärformåga, stadga och beständighet i byggnader

2023-08-25

Boverket

Dnr2215/2021

Svensk Försäkring önskar framföra följande synpunkter på remitterat förslag.


1 Kap 8 § Projektering och utförande


Enligt paragrafen ska projektering ske så att förutsatt underhåll kan ske (3p).
Vi menar att en fastighet ska brukas under många år, varvid underhåll av alla de
slag behöver ske. Men under en fastighets livslängd uppkommer även olika typer
av skador eller behov av inspektion for att förebygga skador. Exempelvis behov av
åtkomst till rörkopplingar. Mot den bakgrunden anser Svensk Försäkring att även
möjligheten att förebygga och reparera skador bör underlättas redan vid
projekteringen. Lämpligen får beskrivningen "underhåll" läsas med en extensiv
blick, men ännu bättre är det om detta redovisas i föreskriftstexten och
kommentaren.


1 Kap 17 § Dimensioneringskontroll


Svensk Försäkring anser att det bör ställas tydligare krav på vilka personkategorier
som är lämpliga för att utföra en dimensioneringskontroll för att säkerställa
kompetensen hos den som ska utföra detta viktiga uppdrag.


8 Kap 2 § Acceptabla försämringar av byggnads egenskaper


Ur ett försäkringsperspektiv kan det få ödesdigra konsekvenser om det sker en
ändring av byggnaden som medför att byggnaden erhåller skador. Det finns en
påtaglig risk att ersättning inte kommer utgå ur försäkringen.
I den bästa av världar tar försäkringstagaren kontakt med sitt försäkringsbolag
innan en sådan ändring av byggnaden genomförs för att säkra att ändringen
omfattas av försäkringen. Dock sker detta i praktiken oerhört sällan. Mot den
bakgrunden finns det skäl att i Boverkets föreskrifter även peka på att det ska vara
godtagbara egenskaper även ur ett egendomsperspektiv. Något annat är inte
hållbart.


Sid 107 Byggherren ska klarlagga bärförmågan


I förslaget framhålls att byggherren ska beakta bärförmågan av påförande av
solceller. Detta är bra och viktigt. Vi önskar dock, på förekommen anledning, även
peka på behovet av att kontrollera att infästningen av solceller sker på ett sätt som
inte kommer att påverka bärförmågan. Infästning i bärande delar försvagar
strukturen.


Svensk Forsakring
Mats Galvenius

44. Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om bärförmåga, stadga och beständighet i byggnader dnr 2215 2021.pdf