Logotype for print

Skydd för konsumenters kollektiva intressen - genomförande av EU:s grupptalandirektiv

2022-09-29

SOU 2022:42

Svensk Försäkring är positiv till det grundläggande syftet bakom EU-direktivet om grupptalan, nämligen att säkerställa regelefterlevnaden på konsument­om­rådet. Vid genomförandet måste dock även andra in­tressen, t.ex. rättssäkerhet och process­effektivitet, beaktas. Den som för gruppens talan måste t.ex. vara lämplig både utifrån grupp­med­lem­marnas och svarandens perspektiv.

Svaranden bör därför ha möjlighet att få till stånd en faktisk dom­stolsprövning av om käranden uppfyller kraven för att väcka grupp­talan. Detta gäller i synnerhet om en förvalt­nings­myn­dig­het initialt ska godkänna de organisationer som får väcka grupp­talan. Domstolen bör då kunna göra en själv­ständig prövning och inte vara bunden av förvaltningsmyndighetens beslut.

Hela remissvareti dokumentet nedan

39. Skydd för konsumenters kollektiva intressen - genomförande av EUs grupptalandirektiv (2022 42).pdf