Logotype for print

Promemorian Några frågor om försäkring och tjänstepension; Fi2022/02242

2022-10-06

Finansdepartementet

Svensk Försäkring har i stort inga invändningar mot förslagen. Vi är dock tvek­samma till om resultatet av ändringen av 19 kap. 67 § försäkringsrörelselagen blir korrekt.

Som vi uppfattar solvens II-direktivet så är huvudregeln för likvärdighetsbedöm­ning av grupptillsyn att den aktuella tillsynsmyndigheten (som skulle ha varit grupptillsynsmyndighet om man bortser från verksamheten i tredje land) ska bedöma om grupptillsynen i ett moderföretags land är likvärdig den som gäller enligt solvens II-direktivet. Vilka gruppregler som gäller för gruppen skiljer sig sedan beroende på utfallet av den bedömningen. Tillsynsmyndigheten ska dock inte göra en sådan bedömning om EU-kommissionen redan har gjort en bedömning att grupptillsynen i det aktuella landet är likvärdig solvens II-direktivets och beslutat om en delegerad akt med det innehållet. Tillsynsmyndigheten förlitar sig då på den bedömning Kommissionen har gjort.

Förslaget verkar innebära att så länge EU-kommissionen inte har bedömt att tillsynen i ett visst tredjeland är likvärdig så ska grupptillsynen i moderföretagets land bedömas som inte likvärdigt (eftersom då 71 och 72 §§ ska tillämpas, vilka reglerar vad som gäller om grupptillsynen inte är likvärdig). Enligt vår uppfattning så ska det nog snarare vara så att Finansinspektionen då ska göra en egen bedöm­ning av likvärdigheten, vilken bör kunna utmynna i att 69 § ska tillämpas, som reglerar vad som gäller om grupptillsynen är likvärdig.

Vi vill här hänvisa till EIOPAs riktlinjer om metodiken för likvärdighetsbedömning av nationella tillsynsmyndigheter i enlighet med Solvens II (EIOPA-BoS-14/182). Av inledningen till riktlinjerna framgår att när det inte finns något beslut från Europe­iska kommissionen om likvärdighet, så ska kontrollen av huruvida ett visst tredje­land utövar likvärdig grupptillsyn enligt vad som föreskrivs i Solvens II utföras av EU-tillsynsmyndigheten som skulle ha varit grupptillsynsmyndighet om kriterierna i artikel 247.2 hade tillämpats. Riktlinjerna syftar till att säkerställa att grupptillsyns­myndigheter eller tillförordnade grupptillsynsmyndigheter följer en konsekvent strategi för att dämpa eventuell kvarstående risk att olika grupptillsynsmyndigheter kommer till olika beslut angående samma tredjeland. EIOPA anger där också att när Europeiska kommissionen därefter gör en likvärdighetsbedömning kommer denna bedömning att ersätta alla beslut som tagits tidigare av grupptillsyns­myndigheten.

 

 

 

Svensk Försäkring

 

Svensk Försäkring

 

 

 

Johan Lundström

 

Lena Friman Blomgren

41. Promemorian Några frågor om försäkring och tjänstepension.pdf