Logotype for print

Promemoria om nya könstillhörighetslagar

2022-01-26

Socialdepartementet

Svensk Försäkring har inbjudits att lämna synpunkter på ovan nämnda promemoria och noterar att de synpunkter om missbruksaspekter gällande byte av juridiskt kön som fördes fram vid remitteringen av lagrådsremissen 2018 har beaktats. Svensk Försäkring tillstyrker de föreslagna skärpningarna av lagförslagen i dessa delar men menar också att de bör följas upp och att ytterligare åtgärder vidtas om behov föreligger.