Logotype for print

Producentansvar för bilar respektive däck - nya regler för att genomföra EU:s avfallsdirektiv

2022-02-02

Miljödepartementet

Svensk Försäkring har erhållit rubricerat förslag på remiss. Utifrån ett försäkringsperspektiv har vi inget att erinra mot promemorians förslag.