Logotype for print

Ny förverkandelagstiftning

2022-04-12

SOU 2021:100

Svensk Försäkring har beretts tillfälle att lämna yttrande over förslagen i betänkandet Ny förverkandelagstiftning.

Inom Svensk Försäkring är det skadeförebyggande arbetet en naturlig del av verksamheten. Arbetet har under senare år utvecklats till att alltmer även omfatta brottsförebyggande och trygghetsskapande aspekter som ett led i att minska brottsrelaterade försäkringsskador och som ett bidrag till ett förbättrat samhällsklimat.

Svensk Försäkring anser, med utgångspunkt i detta perspektiv, att de förslag som lämnas i betänkandet är välövervägda, adekvata och nödvändiga. Det är enligt Svensk Försäkring avgörande att brott inte ska löna sig och utredningens förslag utgör ett stort och viktigt steg i rätt riktning.

23. Ny förverkandelagstiftning SOU 2021 100 Ju 2022 00065.pdf