Logotype for print

Innebörden av begreppet helt försäkringsbestånd

2022-01-10

Finansdepartementet
Fi2021/03609

Svensk Försäkring tillstyrker och välkomnar att det med verkan från och med 2022 införs regler som underlättar för försäkringsföretag att överlåta ett delförsäkrings­bestånd som ett led i en renodling för att kunna tillämpa lagen om tjänstepensions­företag för tjänstepensionsverksamheten. Svensk Försäkring anser dock att de föreslagna reglerna har avgränsats så snävt att de inte är konkurrensneutrala och de måste därför utvidgas. Det gäller både vilka försäkringsbestånd som kan överlå­tas utan skatteeffekt och den tid som överlåtelser kan genomföras utan skatte­effekt. För att åstadkomma konkurrensneutralitet behöver det även i lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter införas regler som möjliggör att en delbeståndsöverlåtelse kan ske utan skatteeffekt vid en renodling.

Svensk Försäkring avstyrker förslaget att nuvarande bestämmelser om överlåtelse av ett helt försäkringsbestånd i inkomstskattelagen och lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel ska upphävas efter den 31 december 2022.