Logotype for print

Garantitillägg i bostadstillägget

2022-03-11

Socialdepartementet Ds 2022:3

Svensk Försäkring avstyrker förslagen i promemorian. Skälen till det utvecklas närmare nedan.

14. Garantitillägg i bostadstillägget S2022 00858.pdf