Logotype for print

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/83/EU med avseende på distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumen¬ter och om upphävande av direktiv 2002/65/EG; Ju2022/02279

2022-08-30

Justitiedepartementet

Svensk Försäkring står bakom Insurance Europes svar på EU-kommissionens konsultation om det rubricerade direktivförslaget, se bilaga, och vill därutöver komplettera det yttrandet enligt följande.

Direktivet bör vara subsidiärt i förhållande till sektorspecifik reglering

För Svensk Försäkring är det viktigt att konsumenterna har tillgång till god in­for­mation för att fatta välgrundade beslut. Kraven på att lämna information till kon­sumenter i olika EU-regelverk har emellertid ökat på försäkringsområdet och därmed informationsmängden.

Hela remissvaret - se nedan

35. EC consultation on the Distance marketing directive - Insurance Europe submission Ju2022 02279.pdf

35. Remissvar Distansförsäljningsdirektivet Ju2022 02279.pdf