Logotype for print

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv med regler för att motverka användandet av bolag som saknar substans av skatteskäl samt ändring av direktiv 2011/16/EU; Fi2021/04067

2022-02-04

Finansdepartementet

Kommissionens förslag innebär att försäkrings- och tjänstepensionsföretag samt vissa holdingföretag i sektorn är undantagna från direktivets tillämpning. Svensk Försäkring anser att de skäl som anförs för det är relevanta och korrekta. Försäk-rings- och tjänstepensionsföretagens verksamhet är föremål för en omfattande reglering och företagen står under tillsyn. Det saknas därför anledning att låta dem omfattas av regle¬ringen. Det bör säkerställas i förhandlingarna att detta kvarstår i det slutliga direktivet.