Logotype for print

Europaparlamentets och rådet direktiv om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU

2022-05-18

Fi2022/01195, Finansdepartementet

Svensk Försäkring har i huvudsak inte några invändningar mot direktivförslaget. Vi vill dock peka på några otydligheter när det gäller förslaget i direktivets bilaga rörande hållbarhetsmärkning (ny punkt 2a). Enligt den nya punkten ska det alltid anses otillbörligt att uppvisa en hållbarhetsmärkning som inte grundas på ett certifieringssystem eller som inte fastställts av offentliga myndigheter.

I förordningen (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (SFDR) fastställs harmoniserade regler för bland annat hållbarhetsrelaterade upplysningar för finansiella produkter. Förordningen innehåller i den delen en produktklassificering baserad på produktens hållbarhetsegenskaper. Förordningen skulle kunna förstås så att det är frivilligt att märka och marknadsföra sina produkter enligt någon av de aktuella artiklarna, även om kriterierna i och för sig är uppfyllda. Det nu aktuella ändringsdirektivet har en definition av hållbarhetsmärkning som undantar obligatorisk märkning som krävs enligt unionslagstiftningen eller nationell lagstiftning från definitionen av håll­barhetsmärkning (och därmed från den nya punkten 2a i bilagan), men däremot inte frivillig märkning enligt sådan lagstiftning. Det skulle kunna medföra den märk­liga situationen att en märkning enligt SFDR anses som otillbörlig affärsmetod. Det kan inte vara meningen och bör i det fortsatta arbetet undvikas.

Vidare finns i Sverige några inarbetade märkningar som bör uppmärksammas i det fortsatta arbetet, för att undvika att det anses som otillbörliga affärsmetoder att använda dem. Vi tänker på exempelvis märkningarna Svanen och Bra Miljöval. Vi har inte tillräcklig insikt i certifieringsmekanismerna för dessa för att kunna bedöma om de har sådana certifieringssystem som krävs för att det inte ska anses otillbör­ligt att använda dem.

27.Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2005 29 EG och 2011 83 EU.pdf