Logotype for print

En paneuropeisk privat pensionsprodukt

2022-02-14

Dnr Fi2021/03722

Svensk Försäkring tackar för möjligheten att lämna synpunkter på rubricerad promemoria. Vi lämnar inledningsvis några övergripande synpunkter och lyfter därefter några frågor kring de förslag som lämnas i promemorian.

Övergripande synpunkter

PEPP-förordningen är resultatet av en ambitiös målsättning hos EU-kommissionen att kanalisera en större del av hushållens pensionssparande till långsiktiga investeringsprodukter.

Intresset hos svenska finansiella företag av att erbjuda en PEPP tycks i dagsläget vara lågt, men det kan komma att förändras i framtiden. Med tanke på produktens gränsöverskridande egenskaper kan det även uppstå situationer där svenska finansiella aktörer önskar öppna underkonton i andra medlemsstater liksom situationer där utländska aktörer önskar öppna underkonton i Sverige.

Ur försäkringsbranschens synvinkel är det mot den bakgrunden högst centralt att konkurrensen sker på lika villkor. Det ska gälla oavsett vilken typ av finansiellt företag det är som utvecklar och distribuerar en PEPP-produkt. Inte minst är det viktigt att den rådgivning och information, som PEPP-sparinstitut är skyldiga att tillhandahålla en PEPP-sparare innan ett PEPP-avtal ingås, är jämförbar och bidrar till ett starkt konsumentskydd.