Logotype for print

Bättre konsekvensutredningar

2022-12-20

Ds 2022:22; Fi2022/02452

Svensk Försäkring tillstyrker förslagen i promemorian om konsekvensutredningar, men framhåller att arbetet med att förbättra konsekvensutredningar och samråd är centralt och angeläget att genomföra även i olika skeden av EU:s lagstiftningsprocess. Vidare bör de förslag som lämnas gälla även för regleringsförslag som tas fram inom Regeringskansliet.