Logotype for print

Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2021-08-20

Finansdepartementet
(SOU 2021:42)

Sammanfattning

Svensk Försäkring tillstyrker lagförslagen. Ett utökat informationsutbyte kan bidra till att effektivisera arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Tillgång till vägledande information från Finans­inspek­tionen och dialog med myn­dig­heten underlättar också verksamhetsutövarnas arbete mot penningtvätt och finan­si­ering av terrorism. Vi instämmer i utredningens be­döm­ning i dessa delar.