Logotype for print

Förslag till ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om Årsredovisning och koncernredovisning

2021-10-06

Bokföringsnämnden

Svensk Försäkring har erbjudits möjligheten att yttra oss över rubricerad remiss.

BFN föreslår att upphäva punkt 9.3 avseende att ett företag för särskilt ändamål, SPE, ska omfattas av koncernredovisningen om moderföretaget har bestämmande inflytande utan att vara ägare.

Vi tillstyrker att BFN drar tillbaka sitt allmänna råd i punkt 9.3. Vi har förståelse för att BFN inte vill gå utanför sitt mandat, vilket innebär att den koncerndefinition som följer av årsredovisningslagens definition i 1 kap. 4§ i stället ska tillämpas.

Svensk Försäkring
Magnus Vesterlund                            Karin Chenon