Logotype for print

Förslag till ändringar av föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsföretag

2021-03-02

Finansinspektionen

Svensk Försäkring har inga invändningar mot förslagen i ovan angiven remiss. Vi ser dock behov av två förtydliganden.

Svensk Försäkring anser att det behöver förtydligas vilka bostadskrediter som avses med förslagen om godkända bostadskrediter. Vi konstaterar att definitionen i den föreslagna 7 kap. 2 § och de ytterligare krav som anges i 7 kap. 30 a § innebär att t.ex. alla lån med säkerhet i hyresfastighet omfattas. En avsikt med förslaget är att uppnå likhet med regleringen för försäkringsföretag. Omfattningen av kravet för hypotekslån i Solvens II-förordningen avviker dock från det som nu föreslås för tjänstepensionsföretag. Svensk Försäkring anser att det behöver göras tydligt vilka bostadskrediter som ska omfattas av det nya kapitalkravet.

Vi anser vidare att det behöver förtydligas vilken duration som avses i 7 kap. 19 § vid beräkning av kapitalkrav för ränteskillnadsrisk. Det gäller i synnerhet vid obligationer med rörlig kupong och räntejusteringslån, det vill säga så kallade FRNs.

 

Svensk Försäkring

Johan Lundström