Logotype for print

Bolags rörlighet över gränserna

2021-06-21

Justitiedepartementet (SOU 2021:18)

Svensk Försäkring har i huvudsak inga invändningar mot förslagen i ovan angivet betänkande. I ändringarna i 11 kap. 44 c och 44 i §§ försäkringsrörelselagen anges dock insättare som en typ av fordringsägare, vilket inte är relevant i ett försäkrings­företag. Mot bakgrund av bestämmelsernas karaktär av skydds­bestämmelser för fordringsägare i ett försäkringsföretag bör det i stället vara försäkringstagarna som skyddas och vilkas intressen ska beaktas.


Svensk Försäkring
Johan Lundström