Logotype for print

Äldre har aldrig varit yngre

2021-05-25

Socialdepartementet
(SOU 2020:69)

Svensk Försäkring har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade delbetänkande och avstår från att yttra sig över de bedömningar och förslag som lämnas i betänkandet.

Svensk Försäkring vill i sammanhanget gärna framhålla att branschorganisationen ser positivt på det arbete som har utförts av Delegationen för senior arbetskraft. Ett längre arbetsliv är en förutsättning för högre pensioner och det är därför viktigt att på olika sätt underlätta för äldre att arbeta högre upp i åldrarna.

Svensk Försäkring vill även uppmärksamma Socialdepartementet på behovet av en samordnad analys av de allmänna systemen respektive kollektivavtal och andra privata försäkringar när förändringar av åldersgränser föreslås. Svensk Försäkring har tidigare lämnat ett utförligt yttrande angående effekterna av ändrade åldersgränser i samband med att departementspromemorian Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem (Ds 2019:2) remitterades.

Svensk Försäkring
Magnus Vesterlund