Logotype for print

Riskskatt för vissa kreditinstitut

2020-11-12

Finansdepartementet

Svensk Försäkring avstår från att yttra sig över de förslag som lämnas i promemorian Riskskatt för vissa kreditinstitut. Svensk Försäkring vill dock understryka vikten av att alla avsteg från principerna om neutralitet och likformighet i skattesystemet görs med stor försiktighet. Förutsägbara, långsiktigt stabila och ändamålsenliga skatteregler, som minskar risken för snedvridningar och inte missgynnar svenska företag i förhållande till utländska konkurrenter, är en förutsättning för framgångsrik företagsverksamhet. På så sätt kan sparande och investeringar upprätthållas, vilket i förlängningen bidrar till ökad sysselsättning och tillväxt i Sverige.

Svensk Försäkring
Magnus Vesterlund