Logotype for print

Omställningsstöd till företag för perioden augusti - december 2020

2020-12-17

Finansdepartementet

Svensk Försäkring begränsar sitt yttrande till de delar som berör försäkringar.

I våra remissvar rörande omställningsstödet för perioderna mars – april och maj – juli avstyrkte vi att en förutsättning för stöd ska vara att ett företag har gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning. I förordningarna om omställningsstöd infördes dock en sådan förut­sättning för stöd. Svensk Försäkring avstyrker detta krav även för den nu aktuella perioden.

Man kan i huvudsak utgå från att nästan alla företag saknar försäkringsskydd för avbrott p.g.a. covid-19. Det är därför onödigt att ställa upp ett sådant krav. Det riskerar även att medföra onödiga administrativa problem för både företag som avser att ansöka om omställningsstöd och försäkringsföretag, på samma sätt som vi pekade på i våra tidigare remissvar.

Avslutningsvis tillstyrker vi att kostnader för försäkring ska ingå i de fasta kostna­der som stödet beräknas på och att försäkringsersättning som företaget har fått eller kommer att få ska minska omställningsstödet.

Svensk Försäkring
Johan Lundström