Logotype for print

Kompletterande yttrande över Remiss av promemorian Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

2020-08-26

Justitiedepartementet

Svensk Försäkring lämnade ett yttrande över rubricerad remiss daterat 2020-07-02 där vi avstod från att kommentera förslagen. Efter remisstidens slut har vi tagit del av Bankföreningens yttrande över nämnda remiss.

Vi instämmer i Bankföreningens synpunkter att det är olyckligt att överlåta åt nationell revisionssed i respektive land hur revisionskraven ska utformas. Då ESEF-förordningens syfte är att skapa internationell enhetlighet i rapporteringsformatet, är det lämpligt att också utforma en gemensam europeisk revisionsstandard vad gäller omfattning och format på revisions uttalande om huruvida års- och koncernredovisningen upprättats i enlighet med ESEF-förordningen.  

Av ovanstående skäl instämmer vi också i Bankföreningens förslag att skjuta upp dessa krav på revisorns uttalande till räkenskapsår som påbörjats efter 1 januari 2021.

Svensk Försäkring
Magnus Vesterlund                            Karin Chenon