Logotype for print

Inkomstpensionstillägg

2020-06-10

Socialdepartementet
Ds 2020:7

Svensk Försäkring avstyrker förslagen i promemorian. Skälen till det utvecklas närmare nedan.