Logotype for print

Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

2020-12-03

Finansdepartementet

Svensk Försäkring har erbjudits möjlighet att yttra oss över rubricerad remiss.

I promemorian föreslås att krav på att upprätta års- och koncernredovisningen i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering (Esef) skjuts upp ett år och ska tillämpas på års- och koncernredovisningar som avser räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021 eller senare.

Svensk Försäkring tillstyrker förslaget.

Svensk Försäkring
Magnus Vesterlund