Logotype for print

En ny terroristbrottslag

2020-03-17

Justitiedepartementet
En ny terroristbrottslag

Svensk Försäkring har beretts tillfälle att lämna yttrande över förslagen i betänkandet En ny terroristbrottslag (SOU 2019:49) och anför härmed följande.

Svensk Försäkring har utifrån försäkringsbranschens perspektiv ingen erinran mot de följdändringar som föreslås med anledning av förslaget om en ny terroristbrottslag.