Logotype for print

Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik - del 2

2020-03-23

Socialdepartementet
Ds 2019:32

Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss. Svensk Försäkring avstår från att yttra sig över promemorian.

Svensk Försäkring
Mats Galvenius                                  Marie Hosinsky