Logotype for print

Vissa förtydliganden av regelverket om åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism

2019-09-18

Finansdepartementet

Svensk Försäkring välkomnar promemorians strävan att förbättra penningtvätts­regelverket och vill betona att det för tillämpningen är viktigt att oklara frågor belyses i förarbetena. Tydliga regler är grundläggande för verksamhetsutövarnas arbete med att bekämpa penningtvätt och terrorism.