Logotype for print

Skogsbränderna sommaren 2018

2019-05-14

Justitiedepartementet
SOU 2019:7

Svensk Försäkring är branschorganisation för de i Sverige verksamma försäkringsföretagen. Försäkringsbranschen berörs i hög grad av skogsbränder enär skogen i stor utsträckning är försäkrad just mot brand. Mot den bakgrunden finner vi skäl att inkomma med ett yttrande, trots att vi ej står upptagna i remisslistan.