Logotype for print

Förslag till ändringar av Boverkets byggregler (2011:6) avseende energihushållningsregler

2019-10-14

Boverket

Svensk Försäkring avstår ifrån att yttra sig över rubricerad remiss.

Svensk Försäkring

Mats Galvenius                                Staffan Moberg