Logotype for print

9 av 10 anser att arbete ska löna sig för att få en högre pension

2023-05-29

Siffror från Svensk Försäkring visar att det finns en stark majoritet för att det ska löna sig att arbeta för att få en högre pension. Hela 9 av 10 anser att arbete ska löna sig och det gäller för både män och kvinnor.

Aktuella siffror från Svensk Försäkring visar att det finns en mycket stark majoritet för att det ska löna sig att arbeta för att få en högre pension. Hela 9 av 10 anser att arbete ska löna sig och det gäller för både män och kvinnor. De senaste åren har livsinkomstprincipen urholkats genom införandet av ett inkomstpensionstillägg och höjningar av garantipensionen. 

Det finns en mycket stark majoritet för att det ska löna sig att arbeta för att få en högre pension. Hela 9 av 10 anser att så borde vara fallet.  

- Uppgifterna kan tolkas som att en stor andel av befolkningen anser att det är viktigt att värna livsinkomstprincipen inom pensionssystemet, säger Eva Erlandsson, pensionsexpert och senior ekonom på Svensk Försäkring.  

Ska det löna sig att arbeta för att få en högre pension? 

Att livsinkomstprincipen har urholkats följer av att det under de senaste åren har genomförts flera förändringar inom det allmänna pensionssystemet. Hösten 2021 infördes ett inkomstpensionstillägg och i augusti 2022 höjdes garantipensionen. Pensionsmyndigheten konstaterar att livsinkomstprincipen inom det allmänna pensionssystemet i dag gäller för endast 26 procent av pensionärerna jämfört med 65 procent innan inkomstpensionstillägget infördes.  

Dessa förändringar innebär ett avsteg från livsinkomstprincipen, men det är även ett avsteg från principen om att pensionssystemet ska vara finansiellt stabilt och stå på egna ben, avskilt från statsbudgeten. Detta är viktigt då det innebär att pensionssystemet inte riskerar att påverkas av kortsiktiga politiska beslut eller dräneras på kapital för andra syften än pension. Det ska gälla oavsett politisk färg.  

Undersökningen visar även att endast 37 procent av de svarande har ett högt eller ganska högt förtroende för det allmänna pensionssystemet.  

Möjligen har de senaste årens förändringar inom det allmänna pensionssystemet bidragit till att öka komplexiteten och minska transparensen inom systemet. I kombination med en stundtals intensiv politisk debatt kring pensionernas otillräcklighet skulle det kunna vara en förklaring till att förtroendet för den allmänna pensionen i dag är så pass lågt. Politikerna har i någon mening lyckats nedmontera förtroendet för pensionssystemet genom en urholkning av livsinkomstprincipen baserat på argumentet att pensionerna är otillräckliga. 

Hur är ditt förtroende för den allmänna pensionen som hanteras av staten? 

- Svensk Försäkring anser att det är viktigt med en långsiktig politisk och finansiell stabilitet inom den allmänna pensionen. I den meningen har pensionsgruppen tidigare fyllt en viktig funktion. Tjänstepensionen har, till skillnad från den allmänna pensionen, en tydlig koppling till livsinkomsten, men när förtroendet för den allmänna pensionen är lågt riskerar det att drabba även förtroendet för tjänstepensionen, säger Eva Erlandsson.

Undersökningen gjordes av Kantar/SIFO på uppdrag av Svensk Försäkring under perioden 28 april - 2 maj 2023.

  •  

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410