Logotype for print

Ny tjänst visar hur personskador regleras

2020-10-14

Tiden det tar att reglera en personskada varierar beroende på hur komplicerat ett ärende är. För flertalet personskador går det relativt snabbt att fastställa skadans omfattning och vilken ersättning som ska betalas ut. I mer komplicerade ärenden där även arbetsförmåga och rehabilitering ska gås igenom kan det vara flera olika aktörer inblandade i ärendet, vilket gör att det tar längre tid att få sitt ärende slutreglerat hos försäkringsbolaget.

- Vår förhoppning är att de nu framtagna exemplen ska öka förståelsen dels för skaderegleringens moment som sådana, dels varför det ibland kan ta lång tid att slutreglera en personskada, säger Staffan Moberg, jurist på Svensk Försäkring.

Tjänsten visar skaderegleringsprocesser för trafikskada, arbetsskada, samt skador som omfattas av patientförsäkringen och läkemedelsförsäkringen. Genom olika typexempel visas hur lång tid och vad som händer under skaderegleringsprocessen tills en skada är slutreglerad.

Här finns tjänsten https://www.svenskforsakring.se/skaderegleringsprocess/

Svensk Försäkrings Personskadekommitté har till uppgift att ge försäkringsbolagen goda förutsättningar för att göra korrekta och enhetliga bedömningar med hög kvalitet. Målsättningen är att förbättra rutiner, höja kvaliteten och på så sätt åstadkomma en snabbare skadereglering. Detta sker i dialog med andra berörda intressenter och syftar till att skapa ett gott förtroende hos allmänheten om att skadereglering sker utifrån objektiva kriterier. Kommittén är också ett stödjande organ till Svensk Försäkring i den löpande verksamheten kring personskadefrågor.

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410