Logotype for print

Försäkringsbranschen står stabil i en turbulent tid

2020-11-24

I Svensk Försäkrings omvärldsrapport analyseras hur covid-19-pandemin hittills har påverkat den svenska försäkringsbranschen och hur branschen kan komma att påverkas framöver. Den samlade bedömningen är att de svenska försäkringsföretagen har klarat hanteringen av pandemin väl. Försäkrings­företagen har kunnat upprätthålla verksamheten och fullgöra sina åtaganden gentemot försäkringstagarna.

Svensk Försäkrings omvärldsrapport visar att svenska försäkringsföretag uppvisar en fortsatt god finansiell ställning trots covid-19-pandemin. Även om avkastningen på livförsäkringsföretagens tillgångar föll under det första kvartalet, har avkastningen i takt med den starka börsutvecklingen förbättrats sedan dess.

– Att svenska försäkringsföretag har klarat sig bra beror bland annat på att den finansiella ställningen var god i branschen innan pandemin tog fart, säger Magnus Vesterlund, chefsekonom på Svensk Försäkring.

Svenska försäkringsföretag har vidare gynnats av att de kommit långt med digitalisering av verksamheten, till exempel inom försäljning och skadereglering. Inom försäkringsbranschen finns det även väl utarbetade rutiner för krishantering, vilket har begränsat konsekvenserna på företagens verksamhet.

I rapporten konstateras att gällande regelverk har bidragit till att försäkringsföretagen står finansiellt starka och upprätthåller ett högt konsumentskydd. Det har varken på EU-nivå eller nationellt identifierats något behov av ny reglering till följd av pandemin. Det finns dock en utmaning för försäkringsbranschen i den pågående översynen av rörelseregelverket Solvens II.

– Översynen riskerar medföra nya krav på företagen med hänvisning till effekter av pandemin, säger Magnus Vesterlund. Vi anser att översynen istället bör fokusera på att minska de hinder som finns för att försäkringsföretagen ska kunna vara en stark kraft i en grön ekonomisk återhämtning efter covid-19.

En slutsats i årets omvärldsrapport är att det till följd av covid-19 kan bli en fördjupad diskussion om försäkringsbranschens uppgift vid samhällskriser, inte minst om vilka risker som är försäkringsbara.

Beroende på hur långvarig pandemin blir kan den också leda till långsiktigt förändrade beteenden hos individer, hushåll och företag, som i sin tur förändrar deras behov och efterfrågan på försäkring. 

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410