Logotype for print

Organiserade stölder och it-bedrägerier är den nya tidens livskvalitetsbrott

2019-01-10

Omdefiniera polisens roll vid it-relaterade bedrägeribrott och fokusera på att bryta de internationella stöldligornas logistikkedjor inom Sverige. Det är några av de förslag som Trygghetskommissionen idag presenterar i sin andra och slutliga rapport.

Bedrägerierna, och främst de it-relaterade bedrägerierna, är idag västvärldens snabbast växande brottsfenomen. Det beror på att kontantanvändningen i samhället är i kraftigt avtagande och att digital teknik i ökad utsträckning möjliggör överföring av stora resurser. Bedrägerierna tränger in i vårt privatliv genom de allt mer uppkopplade hemmen och de tjänster vi är beroende av i vardagen.

De internationella stöldligorna beräknas ligga bakom uppemot hälften av alla bostadsinbrott och en klar majoritet av stölderna av bilar och båtmotorer.

Stölder, inbrott och bedrägerier är kränkande för dem som drabbas och skapar otrygghet i samhället.

─Internationella stöldligor och bedrägerier är två områden där brottsligheten i kontrast till annan kriminalitet ser ut att öka. Det handlar om brott som påverkar människors livskvalitet. Det är hög tid att samhället med kraft reagerar mot den nya tidens livskvalitetsbrott, säger Fredrik Reinfeldt, ordförande i Trygghetskommissionen.

Med hänsyn till de it-relaterade bedrägeriernas omfattning och struktur föreslår Trygghetskommissionen att polisens roll definieras om till att ge privata aktörer större utrymme för att öka effektiviteten. Kommissionen betonar även vikten av att i det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet involvera andra aktörer som inte traditionellt haft en sådan uppgift, däribland it-branschen. När det gäller de internationella stöldligornas verksamhet bör polisen även rikta fokus mot de inhemska logistikkedjorna vilka inte får tillräcklig uppmärksamhet i de satsningar som görs idag mot brottsligheten.

─ Trygghetskommissionen har gjort ett gediget arbete och har i två rapporter fördjupat kunskapen om orsakerna till den ökande vardagsbrottsligheten och hur man kan arbeta för att öka tryggheten. Vi ska nu titta närmare på hur försäkringsbranschen kan vara en part i arbetet med att aktivera samhället mot livskvalitetsbrott framåt, säger Christina Lindenius, vd på Svensk Försäkring.

Presskontakt: 
Anna Rudérus, 08-522 785 18,
anna.ruderus@insurancesweden.se

Om Trygghetskommissionen

Trygghetskommissionen tillsattes i juni 2017 på initiativ av branschorganisationen Svensk Försäkring med uppgift att belysa utvecklingen av den anmälda vardagsbrottsligheten och den brottsrelaterade otryggheten samt lägga fram åtgärdsförslag för att bryta den negativa utvecklingen. Kommissionen har presenterat två rapporter: Aktivera samhället mot livskvalitetsbrott – Trygghetskommissionens förslag på hur säkerhet och trygghet ska kunna öka i människors vardag (juni 2018) och Den nya tidens livskvalitetsbrott–internationella stöldligor och it-relaterad bedrägeribrottslighet (januari 2019).

Kommissionens sammansättning

Fredrik Reinfeldt, f.d. statsminister (ordförande)
Fredrik Van Kesbeeck Andersson, jur.dr. och f.d. rådman (sekreterare)
Patrick Bergander, Group CEO Codan Trygg Hansa
Annika Brändström, vd Stöldskyddsföreningen
Per-Erik Ebbeståhl, trygghets- och säkerhetsdirektör i Malmö Stad
Lars Korsell, docent och gästforskare vid Högskolan i Dalarna
Magnus Lindgren, fil.dr. och generalsekreterare för stiftelsen Tryggare Sverige
Christer Nordström, f.d. poliskommissarie
Nalin Pekgul, sjuksköterska och tidigare riksdagsledamot

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410