Logotype for print

Gradering av narkolepsi i det medicinska tabellverket

2018-06-08

Svensk Försäkring tillhandahåller ett medicinskt tabellverk som utgör grunden för bedömning av permanent funktionsförlust efter sjukdom eller skada. Tabellverkets syfte är att säkerställa en enhetlig bedömning av funktionsförlust i samband med reglering av försäkringsärenden.

Efter förfrågan från försäkringsmedicinska rådgivare, Läkemedelsförsäkringen samt det ombud som representerar Narkolepsiföreningen tillsatte Svensk Försäkrings Personskadekommitté 2016, en arbetsgrupp i syfte att arbeta fram ett förslag för gradering av narkolepsi i det Medicinska tabellverket för sjukdomar. Detta har tidigare saknats eftersom sjukdomen är ovanlig och flertalet personer med narkolepsi i regel uppvisar en mindre påverkan på funktionsförmåga efter adekvat medicinering.

Till följd av den massvaccination mot den s.k. svininfluensan som ägde rum med läkemedlet Pandemrix år 2009 på rekommendation av myndigheter har drygt 400 personer insjuknat i narkolepsi. Av dessa är de flesta barn. De som drabbas av narkolepsi lider brist på ett vakenhetsreglerande ämne, orexin/hypocretin, vilket leder till attacker av dagsömnighet och ett stort sömnbehov.

Principerna för gradering i de medicinska tabellverken grundar sig på den funktionsförlust som uppkommer vid skada och sjukdom. Noll procents invaliditetsgrad utgör ingen funktionsförlust och vid 100 procent är man inte längre vid liv. Alla skador och sjukdomars funktionsförlust måste klassificeras rättvist i förhållande till varandra inom ramen för tabellverket. Bedömning av funktionsförlust innefattar inte bedömning av ålder, inkomst eller andra särskilda skäl. Det ligger ett stort ansvar på försäkringsbranschen att upprätthålla en konsekvent och rättvis bedömningsnivå mellan alla typer av skador och sjukdomar.

Invaliditetsgraderingen av narkolepsi ska således ses i jämförelse med andra sjukdomar. I det reviderade medicinska tabellverket har invaliditetsgraden satts till mellan 5 och 20 procent baserat på omfattning av sjukdomssymtom efter optimal medicinsk behandling. Vid sällsynt svåra former av sjukdomen finns möjlighet till individuell bedömning med högre invaliditetsgrader.

För fastställande av funktionsförlust krävs kunskap om det medicinska tabellverket, dess funktion och tillämpning. Under arbetets gång har medicinsk expertis konsulterats dels i arbetsgruppen och dels för granskning av synpunkter. Ett tidigare förslag har remissbehandlats varefter förslaget har justerats och beslutats av Personskadekommittén och därefter fastställts av Svensk Försäkrings styrelse vid sammanträde den 5 juni 2018. 

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410